ᠬᠦᠯᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠲᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2019/12/2

     1. ᠴᠤᠺᠤᠯᠠᠳ᠋

    ᠴᠤᠺᠤᠯᠠᠳ᠋ ᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠬᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠳᠠᠢ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢ 5 — 18 ᠭᠷᠡᠳᠦ᠋ᠰ᠃ ᠴᠤᠺᠤᠯᠠᠳ᠋ ᠢ ᠬᠦᠯᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠲᠤ

ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠦᠩᠭᠡᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠴᠠᠩᠳᠤᠵᠤ᠂ ᠦᠨᠦᠷ ᠠᠮᠳᠠ ᠨᠢ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠳᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠺᠲ᠋ᠧᠷᠢ

ᠦᠷᠡᠵᠢᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠳᠠᠭ᠃

    ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠰᠦᠯᠢᠶᠤᠤ ᠤᠭᠤᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠢᠳᠡᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠬᠦᠯᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠢᠳᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠠᠰᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠷᠦ᠋ᠢᠬᠠᠨ ᠵᠠᠳᠠᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠳᠡᠨ᠎ᠠ᠃  

    2. ᠡᠮ ᠤᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ

    ᠡᠮ ᠤᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠬᠦᠯᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠲᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠳᠤᠬᠢᠷᠠᠮᠵᠢ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠴᠤᠭ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ

ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠪᠠᠯ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠺᠲ᠋ᠧᠷᠢ ᠤᠷᠤᠬᠤ᠂ ᠴᠢᠬᠢᠭᠳᠦᠬᠦ ᠮᠡᠳᠦ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠨᠢ

ᠠᠯᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠠ᠃

    ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠤᠷᠬᠤᠳᠠᠢ ᠮᠡᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠡᠳᠦ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠡᠳᠠᠢ ᠪᠤᠯ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠰᠢᠯ ᠯᠤᠩᠬᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠢᠵᠦ᠂

ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠰᠢᠷᠠᠯᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠳᠡᠭ ᠰᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠪᠠᠯ ᠵᠤᠬᠢᠨ᠎ᠠ᠃  

    3. ᠳᠦᠪᠡᠳ ᠬᠠᠰᠢ

    ᠳᠦᠪᠡᠳ ᠬᠠᠰᠢ ᠶᠢ ᠬᠦᠯᠳᠡᠭᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠦᠯᠳᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠴᠦᠪᠦᠷᠢᠭᠦᠦ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠯᠪᠤ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠵᠦᠭᠡᠯᠡᠷᠡᠵᠦ ᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠨ ᠦᠨᠦᠷ

ᠠᠮᠳᠠ ᠨᠢ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠢᠯᠵᠢᠷᠡᠳᠡᠭ᠃  

    4. ᠦᠷᠭᠡᠰᠦᠳᠦ ᠬᠡᠮᠬᠡ᠂ ᠴᠢᠨᠵᠤᠤ

    ᠵᠦᠭᠡᠯᠡᠷᠡᠵᠦ ᠬᠠᠷᠠᠯᠠᠨ ᠦᠨᠦᠷ ᠠᠮᠳᠠ ᠨᠢ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠦᠷᠭᠡᠰᠦᠳᠦ ᠬᠡᠮᠭᠡ ᠨᠢ 10 — 12 ᠭᠷᠡᠳᠦ᠋ᠰ᠂ ᠴᠢᠨᠵᠤᠤ ᠨᠢ 7 — 8 ᠭᠷᠡᠳᠦ᠋ᠰ ᠲᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠳᠤᠬᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ

ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠃  

 

 

    5. ᠪᠠᠨᠠᠨᠠ᠂ ᠪᠡᠷᠴᠢᠭᠡᠷ ᠯᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠳᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠪᠦᠰᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠮᠢᠰ

    ᠪᠠᠨᠠᠨᠠ ᠶᠢ 12 ᠭᠷᠡᠳᠦ᠋ᠰ ᠠᠴᠠ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠳᠡᠮᠡᠢ ᠤᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠠᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠢᠯᠵᠢᠷᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠪᠤᠰᠤᠳ

ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠪᠦᠰᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠴᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠨᠢ ᠠᠯᠳᠠᠭᠳᠠᠨ ᠢᠯᠵᠢᠷᠡᠨ᠎ᠠ᠃  

 

 

    6. ᠰᠠᠷᠢᠮᠰᠠᠭ ᠪᠠ ᠪᠦᠭᠡᠷᠡᠩᠬᠡᠢ ᠰᠤᠩᠭᠢᠨ᠎ᠠ

    ᠰᠠᠷᠢᠮᠰᠠᠭ ᠢ ᠬᠦᠯᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠲᠤ ᠳᠠᠯᠪᠢᠪᠠᠯ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠢᠯᠵᠢᠷᠡᠵᠦ ᠬᠦᠭᠡᠴᠦᠷᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠯᠢᠰᠦ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠂

ᠬᠦᠯᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠢᠯᠵᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠺᠲ᠋ᠧᠷᠢ ︽ᠳᠡᠵᠢᠭᠡᠬᠦ︾ ᠠᠶᠤᠯ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠦᠭᠡᠷᠡᠩᠬᠡᠢ

ᠰᠤᠩᠭᠢᠨ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠴᠤ ᠬᠦᠯᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠲᠤ ᠬᠢᠪᠠᠯ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠢᠯᠵᠢᠷᠡᠵᠦ ᠬᠦᠭᠡᠴᠦᠷᠡᠳᠡᠭ᠃

 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄          
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠥᠬᠦᠢ ᠰᠤᠨᠢᠨ
 
                                   : 010098    蒙ICP备05000248号